تغییر عنوان کمیسیون حقوق
1397-07-01
تغییر عنوان کمیسیون حقوق

بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری، عنوان کمیسیون حقوق به عنوان حقوق، فقه و قضای اسلامی تغییر یافت. از پژوهشگران محترم تقاضا می شود مقالات پژوهشی خود را ذیل همین عنوان به دبیرخانه همایش و کمیسیون ذی ربط ارسال نمایند.