ابعاد همایش

1) مباحث بنیادین

2) سیاسی

3) فرهنگی و اجتماعی

4) اقتصادی

5) مدیریت و حکمرانی

6)  آینده پژوهی

7) علم و فناوری

8) امنیتی و دفاعی

9) هنر و معماری

10) طب و سلامت

11) تعلیم و تربیت

12) حقوق

13) رسانه و فضای مجازی