محورهای همایش

 کمیسیون مباحث بنیادین: 

 • مفهوم شناسی تمدن نوین اسلامی
 • تحلیل وصف نوین در تمدن نوین اسلامی
 • نسبت تمدن نوین اسلامی و تمدن اسلامی
 • نسبت تمدن نوین اسلامی و سایر تمدن ها
 • امکان تمدن سازی نوین اسلامی
 • سیر تکوین تمدن نوین اسلامی
 • مختصات تمدن نوین اسلامی(تصویرپردازی وضعیت مطلوب)
 •  چگونگی نقش آفرینی«عرفان اسلامی» در  تحقق تمدن نوین اسلامی
 • چگونگی نقش آفرینی «فلسفه اسلامی» در تمدن نوین اسلامی
 •  «فلسفه های مضاف» و تأسیس تمدن نوین اسلامی
 • رویکرد  تمدنی به «کلام اسلامی» 
 • چگونگی نقش آفرینی «فقه اسلامی» در  ساخت تمدن نوین اسلامی
 • رویکرد تمدنی به «تفسیر قرآن» و روش های آن
 •  رویکرد تمدنی در «فهم اخبار واحادیث» (درایه الحدیث) و روش های آن
 •  «اخلاق اسلامی» و تمدن نوین اسلامی

 کمیسیون تعلیم و تربیت

الف- الزامات تربیتی تحقق تمدن نوین اسلامی

ب- عناصر نظام آموزشی مطلوب در افق تمدن نوین اسلامی:

 • برنامه درسی مطلوب
 • معلم مطلوب
 • نظام ارزشیابی مطلوب
 • روشهای آموزشی مطلوب
 • دانش آموز و دانشجوی مطلوب

ج- مدارس و دانشگاه های مطلوب در افق تمدن نوین اسلامی

د- نقد و ارزیابی اسناد بالادستی نظام و تعلیم و تربیت با نگاه به افق تمدن نوین اسلامی

ه- نقد و ارزیابی نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی با نگاه به افق تمدن نوین اسلامی

 کمیسیون اقتصاد 

الف) مشخصات و  ارکان اقتصاد بخش عمومی ناظر به الگوی مطلوب نظام اقتصادی در تمدن نوین اسلامی
الف.1) مالیات، تأمین بودجه و الگوی مخارج در تمدن نوین اسلامی:

 • بررسی تطبیقی الگوهای مختلف مالیات‏ ستانی از منظر عدالت اجتماعی-اقتصادی (پایه‏ ها، نرخ‏ها، معافیت ‏ها، تبعیض‏ها)
 • رابطه میان مداخل و مخارج مالی در دولت اسلامی

الف.2) تأمین اجتماعی در تمدن نوین اسلامی:

 • ماهیت حق تأمین اجتماعی و مصادیق آن برای آحاد افراد جامعه در تمدن نوین اسلامی
 • آسیب ‏شناسی الگوهای موجود تأمین اجتماعی از منظر عدالت اجتماعی-اقتصادی و دستیابی به الگوی مطلوب در تمدن نوین اسلامی
 • آسیب‏ شناسی عملکرد صندوق‏ها و شرکت‏های بیم ه‏ای-سرمایه‏ گذاری در کمک به تأمین اجتماعی آحاد افراد جامعه در مرحله دولت اسلامی
 • طراحی الگوی نهادهای حامی مبتنی بر مشارکت‏های مردمی در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی

الف.3) سطوح تصمیم‌گیری عمومی در دولت اسلامی:

 • نقش تمرکزگرایی مالی و اقتصادی در ساختارهای سیاست‏گذارانه در ایجاد توازن یا عدم ‏توازن‏ های منطق ه‏ای در مسیر تمدن‌سازی اسلامی
 • الزامات تمرکززدایی در ساختار اقتصادی و مالی (فدرالیسم مالی و اقتصادی) با لحاظ حفظ اقتدار حاکمیت دولت اسلامی
 • طراحی الگوی بهینه نظام تصمیم‏گیری اقتصادی با هدف کاهش عدم ‏توازن‏ های منطقه ‏ای

ب) مشخصات و ارکان اقتصاد پولی و نظام تأمین مالی ناظر به الگوی مطلوب نظام اقتصادی در تمدن نوین اسلامی

 • بررسی اثرگذاری الگوهای مختلف پولی و  بانکی بر توزیع ثروت و درآمد
 • بررسی امکان و چگونگی توزیع عواید حاصل از خلق پول درونزای بانکی در صورت پذیرش آن در الگوی بانکداری مورد نظر؛ ناظر به عرصۀ اقتصادی تمدن نوین اسلامی
 • بررسی مقوله خلق پول درونزا [و برونزای] بانکی به مثابه ابزار ایجادکنندۀ قدرت خرید از هیچ و همچنین زایندۀ تبعیض در بهره ‏مندی از خدمات پولی
 • مکانیزم خلق پول درونزا یا برونزای بانکی و امکان توقف فرآیند خلق پول درونزای و یا حتی برونزای بانکی و نقش دولت اسلامی در حکمرانی پولی
 • احصاء مصادیق بی ‏عدالتی در ساختار نظام بانکی به عنوان محیطی برای خلق فرصت‏های خاص برای طبقه ای از افراد خاص (حق امتیاز تأسیس بانک‏های خصوصی، توزیع نامتوازن تسهیلات بانکی، ...) و مواجهه با آن در مرحلۀ دولت اسلامی
 • بررسی نظام بانکی موجود از منظر توزیع مزایا و امتیازات ویژه برای بازیکنان ذی‏نفع در سیاست‏گذاری ‏های پولی و مالی با نگرشی به مؤلفه‌های نظام اقتصاد اسلامی
 • ارتباط نوع پول با مقولات مختلف نوع مالیات‏ستانی، کسری بودجه، دستمزدهای واقعی، سرمایه‌گذاری بلندمدت، رشد اقتصادی، سطح قیمت‌ها، میل به پس‌انداز، نوسانات و ناپایداری‌های نرخ بهره و ارز در نظام مطلوب اقتصاد اسلامی

ج) سطوح تعاملات اقتصادی در قالب نهادهای تخصیص‌دهنده و رابطۀ میان آن‌ها ناظر به الگوی مطلوب نظام اقتصادی در تمدن نوین اسلامی

 • معیار تعیین نظام تخصیص‌دهنده منابع و مواهب در نظام اقتصادی اسلام در قالب نهادهای مختلف (دولت، بازار رقابتی، قرارداد، بنگاه، ...)
 • رابطۀ مطلوب دولت و مردم در عرصۀ تعاملات اقتصادی ناظر به مراحل مختلف سیر تمدن‌سازی نوین اسلامی
 • گسترۀ بهره‌گیری از نهادهای تنظیم‌گر ناظر به ترکیب مطلوب نهادهای تخصیص‌دهنده در سیر تحقق تمدن نوین اسلامی
 • سطوح مطلوب تمرکز یا عدم تمرکز در عرصه مبادلات اقتصادی در مرحلۀ دولت اسلامی

د) مطالعات تاریخی و تطبیقی در تمدن اسلامی

 • ماهیت و کارکرد پول در تمدن اسلامی با رویکرد تاریخی
 • ماهیت و کارکرد پول در تمدن اسلامی؛ مطالعات اقتصادی و فقهی ناظر به وضعیت مطلوب
 • حکمرانی پول، منابع طبیعی، بازار در نگاه اندیشمندان اسلامی (ابن مسکویه، ابن خلدون و ....)
 • ساختار نهادها و نقش آن ها در ساماندهی معیشت مردم در مراحل مختلف تمدن‌سازی نوین اسلامی با رویکرد تاریخی یا تطبیقی
 •  استخراج اصول بنیادین برای طراحی ساختارهای توانمند جهت دستیابی به اقتصاد مقاوم در مقابل دشمن

 کمیسیون آینده پژوهی

 • مبانی معرفت شناختی آینده پژوهی تمدن نوین اسلامی (زمان ، فرجام ، آینده)
 • روش شناسی آینده پژوهی تحقیق تمدن نوین اسلامی
 • مناسبات حکمت و وحی در آینده پژوهی با تمدن نوین اسلامی
 •  آینده پژوهی سبک زندگی در تمدن نوین اسلامی
 •  آینده پژوهی ومنطق تحقق تمدن نوین اسلامی
 •  روندهای تمدن نوین اسلامی
 •  پیشران های تمدن نوین اسلامی
 •  آرمان شهر تمدن نوین اسلامی

 کمیسیون سیاسی

 • قوه قانونگذاری مطلوب، فرآیندها و ساز و کار ها در افق تمدن نوین اسلامی
 • قوه قضاییه مطلوب، فرآیندها و ساز و کار ها در افق تمدن نوین اسلامی
 • قوه مجریه مطلوب، فرآیندها و ساز و کار ها در افق تمدن نوین اسلامی
 • فقه حکومتی و عقلانیت انقلابی و نسبت آن با دولت اسلامی
 •  ماهیت و مناسبات قدرت از منظر تمدن نوین اسلامی
 • نهادسازی در افق تمدن نوین اسلامی
 •  نسبت گفتمان های حاکم در مدیریت های اجرایی کشور در دوره های مختلف کشور با دولت اسلامی
 • میزان و نحوه دخالت حکومت اسلامی در حوزه فردی  و اجتماعی
 •  مناسبات منافع ملی و منافع اسلامی در دولت اسلامی
 • ارزیابی عملکرد قوا از منظر مختصات دولت اسلامی مطلوب
 • مناسبات دانشگاه و حوزه علمیه و دولت اسلامی
 • اندیشه‌ی سیاسی متفکران مسلمان در ارتباط با تمدن نوین اسلامی
 • شاخص‌های پیشرفت سیاسی در تراز تمدن نوین اسلامی
 •  تعامل قدرت و اخلاق در افق  تمدن نوین اسلامی
 • آزادی اندیشه و نسبت آن با تمدن نوین اسلامی
 • سیاست خارجی مطلوب و تمدن نوین اسلامی

 کمیسیون مدیریت وحکمرانی 

1-   تبیین مفاهیم بنیادین مدیریت وحکمرانی در عرصه تمدنی.

 •  مفاهیم بنیادین مدیریت وحکمرانی از نگاه قرآن و روایات
 •  مفاهیم بنیادین مدیریت وحکمرانی از منظر نظریات تمدنی
 • جایگاه مفاهیم بنیادین مدیریت وحکمرانی در طراحی ساختارهای اجرائی

2-   ضرورتها والزامات مدیریت وحکمرانی در عرصه تمدنی.

 •  ضرورتها و الزامات ساختاری مدیریت وحکمرانی تمدنی
 • ضرورتها و الزامات نیروی انسانی مدیریت وحکمرانی تمدنی
 •  ضرورتها و الزامات فناورانه  مدیریت وحکمرانی تمدنی

3-   ملاحظات مبنایی در مدیریت وحکمرانی در عرصه تمدنی.

 • ملاحظات حوزه فرهنگی واجتماعی در مدیریت وحکمرانی تمدنی
 •  ملاحظات حوزه سیاستگذاری و خط مشی در مدیریت وحکمرانی تمدنی
 •  ملاحظات حوزه تعاملات بین المللی و منطقه ای در مدیریت وحکمرانی تمدنی

4-   راهبردها، مدلها و الگوها در مدیریت وحکمرانی در عرصه تمدنی.

 •  الگوهای عملیاتی مدیریت وحکمرانی تمدنی در سیره امام و رهبری
 •  ارتباط بین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگوهای مدیریت جهادی واقتصاد مقاومتی با الگوهای  مدیریت وحکمرانی تمدنی
 •  راهبردهای تحقق مدیریت وحکمرانی تمدنی

 کمیسیون هنر و معماری

هنر مطلوب در تراز تمدن نوین اسلامی

معماری مطلوب در تراز تمدن نوین اسلامی

 نقش متون، منابع و مبانی حکمی هنر در تبیین مؤلفه های تمدن نوین اسلامی

 نقش نظام های آموزشی رسمی، غیر رسمی و سنتی هنر و معماری اسلامی در تحقق تمدن نوین اسلامی

 نگرش های نوین آموزشی هنر اسلامی در تمدن نوین اسلامی

 نسبت هنر و معماری اسلامی و هنر و معماری معاصر با نگاه تمدنی

 مبادلات و معادلات  هنری و  تمدن نوین اسلامی

 جایگاه هنر اسلامی در توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی تمدن نوین اسلامی

 نقش هنر در شکل گیری الگوهای رفتاری، سبک زندگی، فضای شهری با نگاه به تمدن نوین اسلامی

 

کمیسیون حقوق، فقه و قضای اسلامی

فقه

 • جایگاه فقه و نسبت آن با حقوق در تمدن سازی نوین اسلامی
 • بایسته ها و عناصر فقه و اصول فقه تمدن ساز
 • مواجهه فقهی با جهانی سازی تمدن نوین اسلامی

حقوق

 • آموزه ها و نهادهای پیشرو و جهان شمول حقوق اسلامی
 • حقوق فناوری ها در تمدن نوین اسلامی(فضای مجازی، پول های جدید، حمل و نقل نوین و...)
 • حقوق روابط بین الملل در تمدن نوین اسلامی
 • میزان مداخله دولت در امور شهروندان در تمدن نوین اسلامی
 • حقوق و تکالیف شهروندان در تمدن نوین اسلامی

قضا

 • صیانت از حقوق عامه و جلوه های آن در تمدن سازی نوین اسلامی
 • جایگاه عدالت قضایی و مقابله با تهدیدات آن در تمدن سازی نوین اسلامی
 • بایسته های اخلاق قضایی و نقش آن در ترویج و تقویت احساس عدالت در جامعه اسلامی با نگاه تمدنی