محورهای همایش

 الف- کمیسیون مباحث بنیادین: 

 • مفهوم شناسی تمدن نوین اسلامی
 • تحلیل وصف نوین در تمدن نوین اسلامی
 • نسبت تمدن نوین اسلامی و تمدن اسلامی
 • نسبت تمدن نوین اسلامی و سایر تمدن ها
 • امکان تمدن سازی نوین اسلامی
 • سیر تکوین تمدن نوین اسلامی
 • مختصات تمدن نوین اسلامی(تصویرپردازی وضعیت مطلوب)
 •  چگونگی نقش آفرینی«عرفان اسلامی» در  تحقق تمدن نوین اسلامی
 • چگونگی نقش آفرینی «فلسفه اسلامی» در تمدن نوین اسلامی
 •  «فلسفه های مضاف» و تأسیس تمدن نوین اسلامی
 • رویکرد  تمدنی به «کلام اسلامی» 
 • چگونگی نقش آفرینی «فقه اسلامی» در  ساخت تمدن نوین اسلامی
 • رویکرد تمدنی به «تفسیر قرآن» و روش های آن
 •  رویکرد تمدنی در «فهم اخبار واحادیث» (درایه الحدیث) و روش های آن
 •  «اخلاق اسلامی» و تمدن نوین اسلامی

ب- کمیسیون تعلیم و تربیت

الف- الزامات تربیتی تحقق تمدن نوین اسلامی

ب- عناصر نظام آموزشی مطلوب در افق تمدن نوین اسلامی:

 • برنامه درسی مطلوب
 • معلم مطلوب
 • نظام ارزشیابی مطلوب
 • روشهای آموزشی مطلوب
 • دانش آموز و دانشجوی مطلوب

ج- مدارس و دانشگاه های مطلوب در افق تمدن نوین اسلامی

د- نقد و ارزیابی اسناد بالادستی نظام و تعلیم و تربیت با نگاه به افق تمدن نوین اسلامی

ه- نقد و ارزیابی نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی با نگاه به افق تمدن نوین اسلامی

ج- کمیسیون اقتصاد 

 

الف) مشخصات و  ارکان اقتصاد بخش عمومی ناظر به الگوی مطلوب نظام اقتصادی در تمدن نوین اسلامی
الف.1) مالیات، تأمین بودجه و الگوی مخارج در تمدن نوین اسلامی:
بررسی تطبیقی الگوهای مختلف مالیات‏ ستانی از منظر عدالت اجتماعی-اقتصادی (پایه‏ ها، نرخ‏ها، معافیت ‏ها، تبعیض‏ها)
رابطه میان مداخل و مخارج مالی در دولت اسلامی
الف.2) تأمین اجتماعی در تمدن نوین اسلامی:
ماهیت حق تأمین اجتماعی و مصادیق آن برای آحاد افراد جامعه در تمدن نوین اسلامی
آسیب ‏شناسی الگوهای موجود تأمین اجتماعی از منظر عدالت اجتماعی-اقتصادی و دستیابی به الگوی مطلوب در تمدن نوین اسلامی
آسیب‏ شناسی عملکرد صندوق‏ها و شرکت‏های بیم ه‏ای-سرمایه‏ گذاری در کمک به تأمین اجتماعی آحاد افراد جامعه در مرحله دولت اسلامی
طراحی الگوی نهادهای حامی مبتنی بر مشارکت‏های مردمی در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی
الف.3) سطوح تصمیم‌گیری عمومی در دولت اسلامی:
نقش تمرکزگرایی مالی و اقتصادی در ساختارهای سیاست‏گذارانه در ایجاد توازن یا عدم ‏توازن‏های منطق ه‏ای در مسیر تمدن‌سازی اسلامی
الزامات تمرکززدایی در ساختار اقتصادی و مالی (فدرالیسم مالی و اقتصادی) با لحاظ حفظ اقتدار حاکمیت دولت اسلامی
طراحی الگوی بهینه نظام تصمیم‏گیری اقتصادی با هدف کاهش عدم‏توازن‏های منطقه‏ای
ب) مشخصات و ارکان اقتصاد پولی و نظام تأمین مالی ناظر به الگوی مطلوب نظام اقتصادی در تمدن نوین اسلامی
بررسی اثرگذاری الگوهای مختلف پولی و  بانکی بر توزیع ثروت و درآمد
بررسی امکان و چگونگی توزیع عواید حاصل از خلق پول درونزای بانکی در صورت پذیرش آن در الگوی بانکداری مورد نظر؛ ناظر به عرصۀ اقتصادی تمدن نوین اسلامی
بررسی مقوله خلق پول درونزا [و برونزای] بانکی به مثابه ابزار ایجادکنندۀ قدرت خرید از هیچ و همچنین زایندۀ تبعیض در بهره‏مندی از خدمات پولی
مکانیزم خلق پول درونزا یا برونزای بانکی و امکان توقف فرآیند خلق پول درونزای و یا حتی برونزای بانکی و نقش دولت اسلامی در حکمرانی پولی
احصاء مصادیق بی‏عدالتی در ساختار نظام بانکی به عنوان محیطی برای خلق فرصت‏های خاص برای طبقه ای از افراد خاص (حق امتیاز تأسیس بانک‏های خصوصی، توزیع نامتوازن تسهیلات بانکی، ...) و مواجهه با آن در مرحلۀ دولت اسلامی
بررسی نظام بانکی موجود از منظر توزیع مزایا و امتیازات ویژه برای بازیکنان ذی‏نفع در سیاست‏گذاری‏های پولی و مالی با نگرشی به مؤلفه‌های نظام اقتصاد اسلامی
ارتباط نوع پول با مقولات مختلف نوع مالیات‏ستانی، کسری بودجه، دستمزدهای واقعی، سرمایه‌گذاری بلندمدت، رشد اقتصادی، سطح قیمت‌ها، میل به پس‌انداز، نوسانات و ناپایداری‌های نرخ بهره و ارز در نظام مطلوب اقتصاد اسلامی
ج) سطوح تعاملات اقتصادی در قالب نهادهای تخصیص‌دهنده و رابطۀ میان آن‌ها ناظر به الگوی مطلوب نظام اقتصادی در تمدن نوین اسلامی
معیار تعیین نظام تخصیص‌دهنده منابع و مواهب در نظام اقتصادی اسلام در قالب نهادهای مختلف (دولت، بازار رقابتی، قرارداد، بنگاه، ...)
رابطۀ مطلوب دولت و مردم در عرصۀ تعاملات اقتصادی ناظر به مراحل مختلف سیر تمدن‌سازی نوین اسلامی
گسترۀ بهره‌گیری از نهادهای تنظیم‌گر ناظر به ترکیب مطلوب نهادهای تخصیص‌دهنده در سیر تحقق تمدن نوین اسلامی
سطوح مطلوب تمرکز یا عدم تمرکز در عرصه مبادلات اقتصادی در مرحلۀ دولت اسلامی
د) مطالعات تاریخی و تطبیقی در تمدن اسلامی
ماهیت و کارکرد پول در تمدن اسلامی با رویکرد تاریخی
ماهیت و کارکرد پول در تمدن اسلامی؛ مطالعات اقتصادی و فقهی ناظر به وضعیت مطلوب
حکمرانی پول، منابع طبیعی، بازار در نگاه اندیشمندان اسلامی (ابن مسکویه، ابن خلدون و ....)
ساختار نهادها و نقش آن ها در ساماندهی معیشت مردم در مراحل مختلف تمدن‌سازی نوین اسلامی با رویکرد تاریخی یا تطبیقی
 استخراج اصول بنیادین برای طراحی ساختارهای توانمند جهت دستیابی به اقتصاد مقاوم در مقابل دشمن